Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαθιάτη, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο,Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Θέση Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Πρόεδρος Θεόδωρος Κυριάκου Τσάτσος 99664520
Αντιπρόεδρος Ελένη Μιχαήλ 99360110
Μέλος Γιάννος Τσάτσος  
Μέλος Παρασκευάς Παπάπαρασκευά  
Μέλος Δημήτρης Κωνσταντίνου  
Μέλος Χαράλαμπος Ζαμανή  
Μέλος Ανδρέας Αγγελή  

 

Προσωπικό Κοινοτικού Συμβουλίου

Θέση Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Γραμματέας Μαρία Κασάπη 22540028
Τεχνικός Δημήτρης Αναστασίου 99790036